Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w sklepie internetowym dostępnym pod adresem https://www.mennicametale.com.pl/sklep/, prowadzonym przez spółkę Mennica-Metale Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyminie, ul. Weteranów 157, 05-250 Radzymin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000329418, NIP: 6772325194, kapitał zakładowy: 1.4182.450,
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawartej miedzy Sprzedającym a Kupującym.
 3. Wszystkie ceny produktów wskazane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto.
 4. Informacje o Produktach stanowią zaproszenie do zawarcia oferty, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych pojęć:

Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz Zamówienia – usługa elektroniczna; formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu do wirtualnego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w Sklepie Internetowym.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – usługa elektroniczna; zbiór zasobów w systemie elektronicznym Usługodawcy, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem, podanymi przez Klienta, gdzie gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informację o dokonanych przez niego Zamówieniach.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 2964 r. – Kodeks cywilny.

Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Sklep Internetowy– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: https://www.mennicametale.com.pl/sklep/.

Sprzedawca, Usługodawca – spółka Mennica-Metale Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyminie, ul. Weteranów 157, 05-250 Radzymin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000329418, NIP: 6772325194, kapitał zakładowy: 1.4182.450.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi Elektronicznej.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:
  1. Konto
  2. Formularz Zamówienia.
 2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
 3. Usługa Elektroniczna w postaci Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy, jej świadczenie ulega zakończeniu z chwilą złożenia przez Usługobiorcę Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia.
 4. Korzystanie przez Usługobiorcę z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania przez niego pierwszego Produktu do wirtualnego koszyka w Sklepie Internetowym.
 5. Usługa Elektroniczna w postaci Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość rezygnacji z korzystania z Konta w każdym czasie, bez podania przyczyny, poprzez wysłanie Usługobiorcy oświadczenia o rezygnacji.
 6. Korzystanie przez Usługobiorcę z Konta jest możliwe po wypełnieniu Formularza Rejestracji i naciśnięciu przycisku „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji konieczne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer kontaktowy, hasło dostępu do Konta. W przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami, konieczne jest podanie przez nich także numeru NIP oraz nazwy firmy.

 1. Sklep Internetowy przyjmuje Zamówienia składane on-line przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
 2. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest możliwe także bez dokonywania przez Klienta trwałej rejestracji swoich danych poprzez założenie Konta.
 3. W celu złożenia Zamówienia, Kupujący jest zobowiązany podjąć następujące czynności:
  1. wybrać produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
  2. z widoku koszyka nacisnąć przycisk „Przejdź do kasy”.
 4. Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą zatwierdzenia wyboru Produktów przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 5. Każde złożone Zamówienie zostanie potwierdzone wiadomością e – mail o jego przyjęciu.
 6. Do chwili zatwierdzenia wyboru Produktów przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość modyfikacji zawartości koszyka oraz danych teleadresowych do wysyłki.
 7. Informacje podane przez Klienta w toku składania Zamówienia powinny być prawdziwe oraz aktualne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia w przypadku, gdy podane przez Klienta dane są niedokładne i uniemożliwiają realizację Zamówienia, a w szczególności możliwość doręczenia przesyłki. Przed odmową realizacji Zamówienia Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej w celu ustalenia prawidłowych danych.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub angielskim, zgodnie z wyborem Klienta wskazanym w toku składania Zamówienia.

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Zamówienie:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, prowadzony przez Bank mBank, o numerze 56 1140 1977 0000 4698 6600 1001:
  2. płatność za pośrednictwem serwisu PayU, na zasadach i zgodnie z regulaminem serwisu, dostępnym na stronie internetowej www.payu.pl.
  3. płatność w formie gotówkowej za pobraniem.
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko Klienta oraz numer zamówienia podany Klientowi w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie.
 3. Zamówienie powinno zostać opłacone w terminie 2 (dwóch) dni od dnia złożenia Zamówienia. Nieopłacenie zamówienia w ww. terminie uważa się za odstąpienie przez Klienta od umowy sprzedaży.

 1. Realizacja Zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Klienta.
 2. W przypadku Zamówień opłacanych za pomocą przedpłaty internetowej (DotPay, tradycyjny przelew internetowy), rozpoczęcie realizacji Zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy całej kwoty ceny sprzedaży.
 3. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania Zamówienia do wysyłki.
 4. Szczegółowy czas realizacji Zamówienia wskazany jest każdorazowo w opisie Produktu.
 5. Sprzedawca poinformuje Klienta o zrealizowaniu Zamówienia poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres poczty elektronicznej Klienta. Po zrealizowaniu Zamówienia Sprzedawca rozpocznie wysyłkę Zamówienia do Klienta.

 1. Zamówienia są doręczane na adres wskazany przez Klienta w toku składania Zamówienia.
 2. Wszystkie Zamówienia realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.
 3. Przewidywany czas dostawy do Klienta wynosi 1 (jeden) dzień roboczy, licząc od dnia następującego po dniu nadania przesyłki.
 4. Koszt przesyłki kurierskiej wynosi 15 złotych, niezależnie od ilości zamówionych Produktów. Zamówienia o wartości powyżej 300 złotych realizowane są na koszt Sprzedawcy.

 1. Klient może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Klient może skorzystać ze wzoru formularza, który został załączony do przesyłki zawierającej zamówienia, bądź wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu, lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu.
 3. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zostaje zachowany, gdy Klient wysłał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 4. Klient zwraca Produkty będące przedmiotem odstąpienia od Umowy Sprzedaży niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.
 6. Sprzedawca zwróci Klientowi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Adresem, na który Klient dokona zwrotu Produktu jest: Mennica-Metale Sp. z o.o., ul. Weteranów 157, 05-250 Radzymin.

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady), za zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 3. Każdy Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży, posiadająca wady stanowiące o jego niezgodności z Umową Sprzedaży, może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji wynikających z odpowiednich przepisów prawa.
 4. Reklamacje należy kierować na adres Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zawierającej reklamowany Produkt.

 1. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:

 2. zwrócenie się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (www.wiih.org.pl),
 3. zwrócenie się z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
 4. zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (np. http://konsument.um.warszawa.pl/). Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw świadczą także organizacje społeczne, np. Federacja Konsumentów.
 • Postępowania, o których mowa w ust. 1 powyżej mają charakter dobrowolny, a zgodę na ich przeprowadzenie muszą wyrazić obie strony sporu.
 • Klient będący Konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej „Rozporządzeniem ODR”.
  1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
  2. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę w celach związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy sprzedaży.
  3. Sprzedawca ma prawo gromadzić i przetwarzać dane osobowe Klienta także w celach marketingowo – promocyjnych, za uprzednią zgodą Klienta wyrażoną na etapie składania Zamówienia.
  4. Klient ma prawo do wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w każdym czasie.

  Polityka prywatności spółki Mennica-Metale Sp. z o.o. oraz sklepu internetowego SEPTILVER dostępna jest pod adresem https://www.mennicametale.com.pl/sklep/polityka-prywatnosci/.

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych ustaw szczególnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.
  2. Fotografie Produktów oraz informacje o Produktach umieszczone na stronie https://www.mennicametale.com.pl/sklep/ podlegają ochronie na gruncie praw autorskich. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania.
  3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie internetowej Sklepu Internetowego, tj. od dnia 19 maja 2020 r.