Laboratorium analityczne

Historia laboratorium sięga czasów stanisławowskich, kiedy to w ramach nowoutworzonej mennicy uruchomiono pierwsze laboratorium probiercze zajmujące się oznaczaniem próby złota i srebra.
 
W dwudziestoleciu międzywojennym zorganizowano w mennicy dział ekspertyz monet oraz laboratorium analityczne.
 
Po wojnie w roku 1952 laboratorium rozpoczęło swoją działalność w nowo wybudowanej siedzibie przy ul. Pereca rozszerzając sukcesywnie zakres technik badawczych i modernizując wyposażenie pomiarowe.

SPECJALNOŚCIĄ ORAZ TRADYCJĄ NASZEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO JEST:

analiza (oznaczanie zawartości) metali szlachetnych w różnorodnych materiałach:

  • stopach jubilerskich
  • sprzęcie laboratoryjnym
  • drutach termoparowych
  • siatkach katalitycznych
  • katalizatorach
  • kąpielach galwanicznych
  • farbach i pastach do szkła
  • ceramice i porcelanie
  • analiza opakowań i materiałów opakowaniowych.

LABORATORIUM ANALITYCZNE – TECHNIKI BADAWCZE

Emisyjna spektrometria atomowa z indukcyjnie wzbudzoną plazmą ICP 
Oznaczanie pierwiastków w roztworach metali szlachetnych, próbkach spożywczych, opakowaniowych, środowiskowych.
 
Absorpcyjna spektrometria atomowa AAS 
Oznaczanie metali w roztworach metali szlachetnych, oznaczanie Hg techniką zimnych par.
 
Spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w łuku prądu stałego SE 
Oznaczanie zanieczyszczeń w stopach i metalach szlachetnych wysokiej czystości.
 
Rentgenowska analiza fluorescencyjna XRF 
Analiza ilościowa i jakościowa stopów metali szlachetnych, stopów monetarnych, katalizatorów oraz materiałów proszkowych.
 
Spektrofotometria UV/VIS 
Oznaczanie kationów i anionów w wodzie i ściekach.
 
Analiza rtęci z zastosowaniem analizatora Hg 
Oznaczanie Hg w próbkach spożywczych, opakowaniowych, wodzie.
 
Miareczkowanie potencjometryczne 
Oznaczanie Ag w stopach jubilerskich i monetarnych, w kąpielach galwanicznych i materiałach proszkowych oraz oznaczanie anionów (chlorków, fluorków).
 
Chemia klasyczna 
Oznaczanie metali szlachetnych metodami wagowymi.

ANALIZY METALI SZLACHETNYCH

– Au i Pt wysokiej czystości – oznaczanie zanieczyszczeń
– stopy jubilerskie – oznaczanie Au, Pt, Pd, Rh, Ag
– druty termoparowe – oznaczanie Rh, zanieczyszczeń
– stopy PtIr, PtAu, PdAu – oznaczanie Au, Ir, zanieczyszczeń
– siatki katalityczne – oznaczanie Pd, Au, Pt, Rh,
– stopy Ag – oznaczanie Ag
– farby złote do porcelany, szkła i ceramiki – oznaczanie Au, Pd, Ag
– kąpiele galwaniczne – oznaczanie Au, Ag, Rh
– katalizatory – oznaczanie Pt, Rh, Pd
– popioły Pt – oznaczanie Pt
– osady i roztwory zawierające metale szlachetne – oznaczanie Au, Ir, Pd, Pt, Rh, Ag
– materiały elektryczne i elektroniczne – oznaczanie Ag, Au, Pd
– materiały geologiczne – oznaczanie Au, Pt

ANALIZY MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH

– oznaczanie zawartości metali ciężkich: Pb, Cd, Hg, Cr w opakowaniach i materiałach opakowaniowych z tworzyw sztucznych, papieru i tektury
– oznaczanie As, Cu, Zn w opakowaniach z tworzyw sztucznych
– badanie migracji globalnej z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z produktami spożywczymi
– badanie migracji specyficznej z opakowań z tworzyw sztucznych – oznaczanie Ba, Co, Cu, Fe, Mn, Sb, Zn
– badanie pierwiastków ekstrahowalnych z opakowań z tworzyw sztucznych – oznaczanie Al, Ba, Co, Cr, Ge, Mn, Ti, Sb, V, Zn, Zr
Certyfikat akredytacji

ANALIZY WODY I ŚCIEKÓW

- oznaczanie zawartości: Ag, Al, As, B, Cd, Cu, Cr, Fe, Hg, Mn, Mg, Na, Ni, Pb, Sb, Se w wodzie
- oznaczanie zawartości: As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, Zn w ściekach

ANALIZY ŚRODOWISKOWE

- oznaczanie zawartości: As,Cd, Co Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, Tl, V, Zn w próbkach środowiskowych

ANALIZY STOPÓW METALI

- oznaczanie zawartości m. in.: Al, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Sn, Zn w materiałach metalicznych
- badanie stopów monetarnych